Jakie jest dziewięć cech?

Misja

 Celem 9Marks jest wyposażenie przywódców kościołów w biblijne spojrzenie oraz w praktyczne narzędzia, aby poprzez zdrowe kościoły wyrażać chwałę Bożą wobec narodów.

 

Historia

 Organizacja ma swoje korzenie w pracy duszpasterskiej Marka Devera i Matta Schmuckera w kościele Capitol Hill Baptist Church w Waszyngtonie. Kościół ten podupadał przez ostatnich kilka dziesięcioleci. Na początku lat dziewięćdziesiątych Mark (pastor) i Matt (administrator/starszy) zaczęli go reformować. Nie postępowali według popularnych poglądów spotykanych w literaturze poświęconej wzrostowi kościoła: przeprowadzanie ankiet, ustalenie nowych programów, kultywowanie właściwej kultury. Zwyczajnie otworzyli swoje Biblie. Mark nauczał i razem pracowali, aby zbudować kościół zgodny z Pismem Świętym.

 

Książka

Za namową Matta, Mark napisał i samodzielnie wydał broszurę „9 cech zdrowego kościoła”, która kilka lat później została wydana przez wydawnictwo Crossway pod tytułem „Dziewięć cech zdrowego kościoła”. Coraz więcej pastorów uznawało tematy poruszane przez Marka i Matta za pomocne. Doprowadziło to, pod koniec lat dziewięćdziesiątych, do powstania organizacji, która od tego czasu stopniowo się rozwijała.

 

Organizacja

9Marks wierzy, że lokalny kościół jest centralnym punktem Bożego planu okazywania Jego chwały narodom, i że Biblia jest wystarczająca dla życia kościoła. Dlatego, jako organizacja, koncentrujemy się na kościele, na Piśmie Świętym i na służbie pastorskiej. Cenimy sobie różnorodność głosów i stylów, jesteśmy chętni do współpracy z tymi, którzy myślą podobnie. Pragniemy wciąż wzrastać w znajomości Słowa Bożego i jego zastosowaniu w lokalnym zborze. Chcemy rozpowszechniać nasze treści za pośrednictwem już istniejących miejsc, platform i instytucji – nie tworzyć nowych.

 Wspomniane dziewięć cech to: (1) zwiastowanie ekspozycyjne, (2) biblijna teologia, (3) biblijne zrozumienie Dobrej Nowiny, (4) biblijne zrozumienie nawrócenia, (5) biblijne zrozumienie ewangelizacji, (6) biblijne członkostwo, (7) biblijna dyscyplina kościelna, (8) biblijne uczniostwo i wzrost oraz (9) biblijne przywództwo kościoła. Nie są to jedyne niezbędne cechy potrzebne do budowania zdrowych kościołów; jest to dziewięć praktyk, które wiele dzisiejszych kościołów przeoczyło, i które należy podkreślić raz jeszcze.

 

Misja 9Marks

9Marki istnieje, aby wyposażać przywódców kościołów w biblijną wizję i praktyczne materiały, które pomogą objawiać Bożą chwałę narodom poprzez zdrowe kościoły. W tym celu chcemy ujrzeć kościoły charakteryzujące się następującymi dziewięcioma oznakami zdrowia:

 9 cech zdrowego kościoła

 1. Zwiastowanie ekspozycyjne

Czym jest?

Kazanie ekspozycyjne skupione jest na głównym sensie danego fragmentu Pisma Świętego, czyni go głównym sensem kazania i pokazuje jego zastosowanie w naszym życiu.

Gdzie mówi o tym Biblia?

Według Pisma Świętego, Bóg realizuje to co chce osiągnąć poprzez mówienie (zob. Rdz. 1:3, Iz. 55:10-11, Dz. 12:24). Oznacza to, że jeśli kaznodzieje chcą, aby ich kazania były wypełnione mocą Bożą, muszą głosić to, co mówi Bóg.

Biblia zawiera wiele przykładów takiego rodzaju głoszenia i nauczania: Lewiccy kapłani nauczali prawa (Pwt. 33:10), Ezdrasz i Lewici czytali z Księgi Prawa i objaśniali (Neh. 8: 8), Piotr i apostołowie objaśniali Pismo i zachęcali swoich słuchaczy, aby odpowiedzieli upamiętaniem i wiarą (Dz. 2:14-41, 13:16-47).

Z drugiej strony, Bóg potępia tych, którzy „widzenie swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi z ust Pana” (Jer. 23:16, 18, 21-22).

Dlaczego jest to ważne?

Zwiastowanie ekspozycyjne jest ważne, ponieważ Słowo Boże przekonuje, nawraca, buduje i uświęca lud Boży (Hebr. 4:12; 1 Piotra 1:23; 1 Tes. 2:13; J 17:17). Głoszenie, które czyni główny sens tekstu, głównym sensem kazania, sprawia, że ​​to Boży porządek rządzi kościołem, a nie pomysły kaznodziei.

 1. Biblijna teologia

Czym jest?

Biblijna teologia jest zdrową nauką; są to właściwe twierdzenia o Bogu; jest to wiara zgodna z Pismem.

Gdzie mówi o tym Biblia?

 1. Cała Biblia uczy zdrowej nauki.
 2. Wiele ksiąg Nowego Testamentu, takich jak listy Pawła do Rzymian i Efezjan, jest wypełnionych po brzegi bogatym nauczaniem doktrynalnym (zob. Rz. 1-11 i Ef. 1-3).
 3. Autorzy Nowego Testamentu często twierdzą, że zdrowa nauka jest niezbędna dla zdrowych chrześcijan i zdrowych kościołów (patrz: 1 Tym. 1:5, 2 Jana 1-6 i Tytusa 2:1-10).

 Dlaczego jest to ważne?

Biblijna teologia jest niezbędna, aby możliwa była:

 1. Ewangelizacja. Ewangelia jest doktryną. Dlatego do ewangelizacji konieczna jest zdrowa doktryna.
 2. Uczniostwo. Jezus modlił się: „Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą”. (J 17, 17). Chrześcijanie wzrastają, ucząc się i żyjąc w świetle prawdy – innymi słowy, poprzez zdrową naukę.
 3. Jedność. Według Nowego Testamentu, jedyną prawdziwą jednością jest jedność w prawdzie (1 J 1:1-4; 2 J 10-11).
 4. Uwielbienie. Uwielbiać Boga to ogłaszać dzieła Jego potęgi (1 Piotra 2:9-10) i wywyższać Go z powodu tego, kim On jest (Ps. 29: 2). Prawdziwe uwielbienie jest odpowiedzią na zdrową naukę.
 1. Biblijne zrozumienie Ewangelii.

Czym jest?

Dobra Nowina jest taka:

Ÿ  Jedyny Bóg, który jest święty, stworzył nas na Swój obraz, abyśmy Go poznali (Rdz. 1:26-28).

Ÿ  Ale my zgrzeszyliśmy i odseparowaliśmy się od Niego (Rdz. 3; Rzym. 3:23).

Ÿ  W Swojej wielkiej miłości Bóg stał się człowiekiem w Jezusie, żył doskonałym życiem i umarł na krzyżu, wypełniając w ten sposób prawo i biorąc na siebie karę za grzechy wszystkich, którzy odwrócą się od grzechu i Mu zaufają (Jana 1:14; Hebr. 7:26; Rzym. 3:21-26, 5:12-21).

Ÿ  Zmartwychwstał, pokazując w ten sposób, że Bóg przyjął ofiarę Chrystusa, i że gniew Boży wobec nas został zaspokojony (Dz. 2:24, Rzym. 4:25).

Ÿ  On wzywa nas teraz do pokuty za nasze grzechy i do zaufania jedynie Chrystusowi, aby nasze grzechy zostały przebaczone (Dz. 17:30, Jan 1:12). Jeśli żałujemy za grzechy i zaufamy Chrystusowi, rodzimy się na nowo do nowego życia, życia wiecznego z Bogiem (Jan 3:16).

Ÿ  On gromadzi dla Siebie jeden nowy lud z tych wszystkich, którzy poddadzą się Chrystusowi jako Panu (Mat. 16:15-19; Ef. 2:11-19).

Gdzie mówi o tym Biblia?

List do Rzymian 1-4 zawiera jeden z najpełniejszych opisów Ewangelii w całym Piśmie, a 1 List do Koryntian 15:1-4 zawiera zwięzłe streszczenie Ewangelii.

Dlaczego jest to ważne?

Ÿ  Biblijne zrozumienie Ewangelii jest ważne, ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy, i jest to jedyny sposób, aby grzeszni ludzie pojednali się ze świętym Bogiem.

Ÿ  Nie tylko to, ale wszystko w kościele wypływa ze rozumienia Ewangelii: czy to głoszenie, doradztwo, uczniostwo, muzyka, ewangelizacja, misje, i tak dalej. 

 1. Biblijne zrozumienie nawrócenia

Czym jest?

Biblijne zrozumienie nawrócenia zawiera zarówno to, co Bóg czyni, jak i to, co czyni człowiek. Przez nawrócenie, Bóg:

Ÿ  daje życie umarłym (Ef. 2: 5)

Ÿ  daje wzrok niewidomym (2 Kor. 4: 3-6)

Ÿ  oraz daje dary wiary i pokuty (Filip. 1:29; Dzieje 11:18).

W nawróceniu człowiek:

Ÿ  żałuje za grzech (Mk. 1:15; Dzieje 3:19)

Ÿ  i wierzy w Jezusa (J 3:16; Rzym. 3:21-26).

Biblijne zrozumienie nawrócenia uznaje, że jedynie Bóg może zbawić, i że zbawia, umożliwiając ludziom odpowiedzenie na przesłanie Ewangelii poprzez żal za grzechy i zaufanie Chrystusowi.

Gdzie mówi o tym Biblia?

Ÿ  Jezus wezwał ludzi do pokuty i wiary w Niego (Mk. 1,15). Powiedział, że dopóki ktoś nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego (J 3:1-8).

Ÿ  W całej księdze Dziejów Apostolskich, apostołowie wzywają ludzi, by odwrócili się od grzechu i uwierzyli Chrystusowi (Dz. 2:38, 3:19-20, 10:43, 13: 38-39, 16:31, 17:30).

Ÿ  Wiele listów opisuje zarówno naszą potrzebę pokuty i wiary w Chrystusa, jak i nadprzyrodzone dzieło Boga, które to umożliwia (Rzym. 6:1-23; 1 Kor. 2:14-15; 2 Kor. 4:3-6; Efez. 2:1-10; 1 Tes. 1:9-10; 2 Tym. 2:25-26).

Dlaczego jest to ważne?

Biblijne zrozumienie nawrócenia jest ważne dla kościołów, ponieważ:

 1. Wyjaśnia, w jaki sposób kościoły powinny wzywać niechrześcijan – powinny wezwać niechrześcijan do pokuty za grzechy i do zaufania Chrystusowi.
 2. Przypomina kościołom, że muszą polegać na Bogu we wszystkich swoich wysiłkach ewangelizacyjnych; tylko On może dać nowe duchowe życie.
 3. Uczy kościoły, aby zachować wyraźne rozróżnienie między sobą, a światem.

Ÿ  życie członków kościoła powinno być naznaczone owocem nawrócenia,

Ÿ  kościoły powinny dopuszczać do chrztu i Wieczerzy Pańskiej tylko tych, którzy wykazują potwierdzenie nawrócenia w swoim życiu.

Kościoły powinny ewangelizować i nauczać o życiu chrześcijańskim w sposób, który stale podkreśla radykalną naturę nawrócenia.

 1. Biblijne zrozumienie ewangelizacji

Czym jest?

Ewangelizacja to nic innego jak mówienie niechrześcijanom Dobrej Nowiny o tym, co Jezus Chrystus uczynił, aby zbawić grzeszników oraz wezwanie ich do pokuty i wiary. Aby biblijnie ewangelizować, musisz:

 1. Głosić całą Ewangelię, uwzględniając trudne przesłanie o Bożym gniewie przeciwko naszemu grzechowi.
 2. Wezwać słuchających cię osób do żalu za swoje grzechy i do zaufania Chrystusowi.
 3. Jasno zakomunikować, że wiara w Chrystusa będzie dużo kosztować, ale jest tego warta.

Gdzie mówi o tym Biblia?

Pismo zawiera zarówno nauczanie na temat ewangelizacji (Mat. 28:19-20; Rzym. 10:14-17; 1 Piotra. 3:15-16), jak i przykłady ewangelizacyjnego zwiastowania (zob. Dz. 2:14-41, 3:12-26, 13:16-49, 17:22-31). Co więcej, za każdym razem, gdy Pismo mówi o Ewangelii, uczy nas, czym mamy się dzielić ewangelizując (zob. np. Rzymian 1-4 i 1 Koryntian 15:1-4).

Dlaczego jest to ważne?

Ÿ  Jeśli kościół ma niebiblijne zrozumienie Ewangelii, to albo: nie ewangelizuje, ewangelizuje w sposób wprowadzający w błąd / dokonując manipulacji lub dzieli się przesłaniem, które nie jest Ewangelią.

Ÿ  Z drugiej strony, biblijne zrozumienie ewangelizacji, czyni jasnym, jaka jest nasza rola w misji, którą Bóg powierzył kościołowi: mamy głosić Dobrą Nowinę o tym, czego Chrystus dokonał i modlić się, aby Bóg skłonił ludzi do wiary.

 1. Członkostwo w kościele

Czym jest?

Według Biblii, członkostwo w kościele jest zobowiązaniem, które każdy chrześcijanin powinien podjąć: aby uczęszczać, kochać, służyć i podporządkować się lokalnemu kościołowi.

Gdzie mówi o tym Biblia?

Ÿ  W całej historii Starego Testamentu, Bóg wyraźnie rozróżniał swój lud od świata (patrz Kpł. 13:46, Liczb 5:3, Powt. Pr. 7:3).

Ÿ  Chrystus mówi, że wejście do królestwa Bożego oznacza związanie z kościołem „na ziemi” (Mat. 16:16-19; 18:17-19). Gdzie zobaczymy kościół na ziemi? Jest to kościół lokalny.

Ÿ  Nowy Testament wyraźnie odnosi się do niektórych osób znajdujących się wewnątrz kościoła i innych znajdujących się na zewnątrz (1 Kor. 5:12-13). To oznacza znacznie więcej niż pierwsze pojawiające się skojarzenie.

Ÿ  Kościół w Koryncie składał się z określonej liczby wierzących, tak że Paweł mógł mówić o karze nałożonej przez większość (2 Kor. 2:6).

Ÿ  Nowy Testament nie tylko mówi o tym, że istnieje członkostwo w kościele, ale dziesiątki razy używa zwrotu „siebie/sobie nawzajem” w odniesieniu do członków lokalnych kościołów. Jest to pomocne w zrozumieniu tego jak, w praktyczny sposób, powinno wyglądać członkostwo w kościele. 

Dlaczego jest to ważne?

Biblijne członkostwo w kościele jest ważne, ponieważ kościół ukazuje Boże świadectwo na tym świecie. Pokazuje Jego chwałę. Poprzez członkostwo w kościele oraz przemienione życie ludu Bożego, niechrześcijanie powinni ujrzeć, że Bóg jest święty i łaskawy, oraz że Jego Ewangelia jest skuteczna do zbawienia i przemiany grzeszników.

 1. Dyscyplina kościelna

Czym jest?

Ÿ  W najszerszym znaczeniu, dyscypliną kościelną są wszelkie czynności jakie podejmuje kościół, aby pomagać swoim członkom w dążeniu do świętości i zwalczaniu grzechu. Głoszenie, nauczanie, modlitwa, wspólne uwielbienie, wzajemna odpowiedzialność i doglądanie przez pastorów i starszych, to wszystko są formy dyscypliny.

Ÿ  W węższym znaczeniu, dyscyplina kościelna jest aktem korygowania grzechu w cielesnym życiu, uwzględniając możliwy ostatni krok jakim jest wykluczenie zadeklarowanego chrześcijanina z członkostwa w kościele i uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej z powodu poważnego grzechu, którego nie żałował (zob. Mat. 18:15-20, 1 Kor. 5:1-13).

Gdzie mówi o tym Biblia?

Ÿ  Nowy Testament nakazuje dyscyplinę korygującą (wykluczenie nieskruszonych grzeszników ze wspólnoty kościoła) we fragmentach takich jak Ewangelia Mateusza 18:15-17, 1 Koryntian 5:1-13, 2 Koryntian 2:6 i 2 Tesaloniczan 3:6-15.

Ÿ  Nowy Testament mówi na temat dyscypliny kształtującej (nasze wysiłki, by wspólnie wzrastać w świętości) w niezliczonej ilości fragmentów – o dążeniu do świętości i budowaniu siebie nawzajem w wierze, np. w Efezjan 4:11-32 i Filipian 2:1-18.

Dlaczego jest to ważne?

Pomyśl o dyscyplinie jako o kołku, który pomaga drzewu się wyprostować, dodatkowych kółkach w rowerze lub o niekończących się godzinach ćwiczeń muzyków. Bez dyscypliny nie będziemy rosnąć tak, jak chce tego Bóg. Przez dyscyplinę będziemy, dzięki Bożej łasce, przynosić błogie owoce sprawiedliwości (Hebr. 12: 5-11).

 1. Uczniostwo

Czym jest?

Pismo uczy, że żyjący chrześcijanin jest wzrastającym chrześcijaninem (2 Piotra 1:8-10). Pismo uczy także, że wzrastamy nie tylko poprzez nauczanie, ale również poprzez naśladowanie (1 Kor. 4:16; 11:1). Dlatego kościoły powinny nawoływać swoich członków do wspólnego wzrastania w świętości i do pomagania we wzroście innym.

Gdzie mówi o tym Biblia?

Ÿ  Piotr nawoływał swoich czytelników, aby wzrastali w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa (2 Piotra 3:18)

Ÿ  Paweł nawoływał Efezjan, by wzrastali mówiąc sobie nawzajem prawdę w miłości (Ef. 4:15).

Ÿ  Wiele fragmentów Pisma Świętego poucza nas, abyśmy naśladowali Bożych, pobożnych przywódców (Filip. 4:9; Hebr. 13:7).

Zgodnie z Pismem, wszyscy chrześcijanie powinni wzrastać w Chrystusie, naśladować innych pobożnych chrześcijan i zachęcać innych do wzrastania w podobieństwie do Chrystusa.

Dlaczego jest to ważne?

 1. Krzewienie biblijnego uczniostwa i wzrostu jest ważne, ponieważ nikt z nas nie jest „gotowym produktem”. Dopóki nie umrzemy, wszyscy chrześcijanie będą walczyć z grzechem. W walce tej potrzebujemy wszelkiej pomocy, jaką możemy uzyskać.
 2. Jeśli kościół zaniedbuje praktykowanie uczniostwa i wzrostu lub naucza jego wypaczonej, niebiblijnej wersji, to zniechęci szczerych chrześcijan. Da również błędne utwierdzenie osobom nienawróconym, którzy uważają się za chrześcijan. Z drugiej strony, jeśli kościół będzie sprzyjał kulturze chrześcijańskiego uczniostwa i wzrostu, to pomoże w ten sposób pomnożyć wysiłki wierzących w ich dążeniu do wzrastania w świętości.
 3. Kościół, który nie wzrasta w wierze, ostatecznie będzie dawać światu złe świadectwo.
 1. Przywództwo

Czym jest?

Biblia uczy, że każdy lokalny kościół powinien być prowadzony przez grono pobożnych, posiadających kwalifikacje mężczyzn, zwanych starszymi.

Gdzie mówi o tym Biblia?

Paweł określa kwalifikacje starszych w 1 Tymoteusza 3:1-7 i Tytusa 1:5-9. Fragmenty, które dowodzą o wielości starszych w jednym lokalnym kościele to m.in. Dzieje 14:23, Dzieje 20:17, 1 Tymoteusza 4:14, 1 Tymoteusza 5:17 i Jakuba 5:14.

Dlaczego jest to ważne?

Bóg obdarowuje kościoły starszymi, aby:

Ÿ  karmili owce Słowem Bożym (J 21,15-17),

Ÿ  prowadzili owce (1 Tym. 4:16; 1 Piotra 5:3, Hebr. 13:7),

Ÿ  chronili owce przed napastnikami (Dz. 20:27-29; 2 Tym. 4:3-4; Tyt.1: 9),

Ÿ  chroniąc jednocześnie siebie i kościół poprzez mądrość ich wielości (Prz. 11:14; 24:6).

Konkluzja? Biblijne przywództwo w kościele jest ważne, ponieważ bez niego lud Boży jest jak owce bez pasterzy.

 

Dlaczego powstało 9Marks?

Zbyt wielu pastorów nauczono definiować „sukces” za pomocą statystyk i wzlotów emocjonalnych. Celem 9Marks jest pomóc przywódcom kościołów zdefiniować sukces jako wierność Bogu, Jego Słowu i Jego ludowi.

 Na uznanie zasługuje fakt, że wielu pastorów nie interesuje się jedynie statystykami. Chcą docierać z Dobrą Nowiną chrześcijaństwa do coraz większej liczby ludzi. Problem polega na tym, że zaczynają reorganizować życie kościoła wokół powiększania zasięgu. Docieranie do ludzi staje się najważniejsze.

Różne modele

Niektórzy próbują zwrócić uwagę świata za pomocą programów kościelnych i ewangelizacji od drzwi do drzwi. Kończą kazania, zapraszając ludzi do „wyjścia do przodu” – „Jezus pragnie osobistej relacji z tobą, więc zaproś Go do swojego serca”.

Inni budują wszystko wokół idei bycia przyjaznym osobom „poszukującym” i niechrześcijanom. Usuwają kościelne bariery kulturowe i odwołują się do „odczuwanych potrzeb”, takich jak wzajemne relacje, poczucie spełnienia i celu.

Jeszcze inni podkreślają potrzebę zaprzestania w kościele wszelkich rozmów o granicach i starają „wcielić się” w kulturę. Wyjdź do miasta. Zaangażuj się w sztukę, szkoły i stołówki dla potrzebujących. Przekształć kulturę. Służ i nieś uzdrowienie.

Podstawowe pytanie

Problem polega na tym, że zwolennicy wszystkich trzech modeli często zaczynają od drugorzędnego pytania: „Jak możemy dotrzeć do świata?”. Jest to dobre pytanie, ale nie najważniejsze. Pierwsze pytanie brzmi: „Jak my, ludzie Boży, możemy być wierni Bogu?”. Bycie wiernym oznacza po części próbę dotarcia do świata, ale wierność polega zasadniczo na słuchaniu Boga i robieniu wszystkiego, co On nakazuje – „Ucząc je [narody] przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.” (Mat. 28:20).

Propozycją 9Marks jest, aby kościoły zaczynały od wierności, która prowadzi nas do innego podejścia.

Wierny kościół

 Wyobraź sobie: kilka osób zbiera się w pokoju. Ktoś wstaje, otwiera Biblię i mówi: „Tak mówi Bóg”. Wyjaśnia to. Kościół śpiewa, modli się, uczestniczy w Wieczerzy Pańskiej i idzie do domu, podekscytowany dzieleniem się Słowem Bożym z tymi, którzy nigdy go nie słyszeli.

 To naprawdę nic innego jak obraz wiernego kościoła.

 Wierny kościół? To nie brzmi zbyt chwytliwie pod względem marketingowym. Czy jest to podobnie ekscytujące jak oglądanie zasianego ziarna? Zaczekaj, jest coś więcej: Słowa przychodzą z mocą, z Duchem Świętym i z głębokim przekonaniem. Sumienia są przeszyte do głębi. Życie ludzi ulega przemianie. Wracają do domu, wielbiąc Boga, nienawidząc grzechu, kochając się wzajemnie i poszukując bliźnich.

 Wierny kościół to słuchający i pokorny kościół, który jest ponadnaturalnie atrakcyjny. Jest wyrazisty jak sól i jasny jak światło. Ludzie zaczynają nawet wyglądać jak… synowie i córki Boga. Cóż może być bardziej atrakcyjnego! A wszystko zaczyna się od słuchania Jego.

Co robi 9Marks?

W 9Marks piszemy książki, artykuły i recenzje książek. Organizujemy konferencje, nagrywamy wywiady i rozmawiamy z liderami kościołów. Krótko mówiąc, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc pastorom, przyszłym pastorom i członkom kościoła zobaczyć, jak wygląda biblijny kościół. Oraz podjąć praktyczne kroki, aby nim zostać.

 W pierwszych latach istnienia organizacji, głos Marka Devera był tylko pojedynczym publicznym głosem. Jednak zasady te są biblijne i powstaje wokół nich mały ruch przywódców kościoła, którzy dołączają się, aby pisać i mówić.

Książki 9Marks

 Stale rosnąca liczba autorów ma swój wkład w serie książek 9Marks. Podstawowymi materiałami są książki Marka Dever: Dziewięć cech zdrowego kościoła, Ewangelia i ewangelizacja indywidualna, i wiele innych. Ale sprawdź też książkę Thabiti Anyabwile na temat bycia zdrowym członkiem kościoła, książkę Grega Gilberta na temat Ewangelii, Michaela Lawrence’a na temat teologii biblijnej, Michaela McKinleya na temat zakładania kościołów, i wiele innych. Kliknij tutaj, aby zobaczyć książki 9Marks.

Multimedia 9Marks

9Marks oferuje różnorodne materiały multimedialne, w tym audio i wideo. Staramy się wyposażyć i zachęcić przywódców kościołów poprzez wywiady na temat przywództwa, konferencje, dyskusje panelowe, wykłady i zwięzłe objaśnienia kluczowych tematów. Kliknij tutaj, aby przejść do Multimediów 9Marks.