Dyscyplina

Czym jest dyscyplina kościelna?

Answer
01.02.2021
  • Dyscyplina kościelna jest aktem kościoła polegającym na przeciwstawieniu się czyjemuś grzechowi i wezwaniu tej osoby do upamiętania. W przypadku braku upamiętania, osoba która podaje się za wierzącą – zostanie wykluczona z listy członków kościoła i z udziału w Wieczerzy Pańskiej, w konsekwencji poważnego grzechu i braku upamiętania – odmowy wyrzeczenia się grzechu.
  • W szerszym znaczeniu tego słowa, dyscyplina jest tym wszystkim, co kościół czyni, aby pomóc swoim członkom w dążeniu do świętości i w walce z grzechem. Głoszenie, nauczanie, modlitwa, wspólne uwielbienie, odpowiedzialność za siebie nawzajem, oraz doglądanie pastorów i starszych, wszystko to są formy dyscypliny.
  • Czasami ludzie rozróżniają dwa typy dyscypliny nazywając pierwszą „dyscypliną korygującą”, a drugą „dyscypliną kształtującą”.
  • Dyscyplina korygująca: Nowy Testament nakazuje i przedstawia dyscyplinę korygującą we fragmentach, takich jak Ewangelia Mateusza 18:15-17, 1 List do Koryntian 5:1-13, 2 List do Koryntian 2:6 oraz 2 List do Tesaloniczan 3:6-15.
  • Dyscyplina kształtująca: Nowy Testament odnosi się do dyscypliny kształtującej w niezliczonych fragmentach dotyczących dążenia do świętości i wzajemnego budowania się w wierze. Są to na przykład List do Efezjan 4:11-32 oraz List do Filipian 2:1-18. W rzeczywistości, nowotestamentowe listy możemy postrzegać jako przykłady dyscypliny kształtującej, ponieważ apostołowie pisali do kościołów, aby pomóc im w sformułowaniu tego, w co wierzyć i jak prowadzić życie.

Część z tego materiału została przygotowana na podstawie książki Jak wygląda zdrowy kościół Marka Devera, s. 123.

Więcej artykułów na ten temat: