Teologia biblijna

Nawrócenie, Bóg i cała nasza istota

Article
04.15.2021

Pismo Święte, od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia, mówi jasno, że nawrócenie jest absolutnie niezbędne, aby człowiek mógł poznać Boga i zostać zbawionym. Jeśli nie odwrócimy się od naszego grzechu i nie zwrócimy się do Boga, jeśli na własnej skórze nie poznamy tego, co Biblia opisuje jako duchowe, nadprzyrodzone obrzezanie serca (5Moj 30:6, Rz 2:25–29), to nie poznamy Boga, który zbawia, ale będziemy skazani na Jego sąd i gniew (Ef 2:1–3).

Tom Schreiner wykazał w swoich tekstach, że konieczność nawrócenia jest nauczana w całym Piśmie. Nie jest może centralnym tematem Pisma, ale z pewnością stanowi podstawę całej historii odkupienia – zwłaszcza w kontekście tego, jak odkupienie odnosi się do ludu Bożego. Jeżeli nie jesteśmy nawróceni, to nie możemy poznać Boga, który zbawia. Nie możemy doświadczyć przebaczenia grzechów. Nie możemy wejść do Królestwa Bożego i poddać się Jego panowaniu. Jednak ktoś nadal mógłby zapytać: „Dlaczego nawrócenie jest niezbędne”?

Powszechne vs. biblijne rozumienie nawrócenia

Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym wyjaśnić, że nie mówimy o „nawróceniu” w powszechnym tego słowa znaczeniu, ale w rozumieniu biblijnym. Jaka jest różnica?

Jeśli wpiszesz w Google hasło „duchowe nawrócenie”, to główne wyniki będą wyglądały mniej więcej tak: nawrócenie jest „przyjęciem nowej religii” lub „przyjęciem nowego systemu wierzeń”. Te definicje postrzegają „nawrócenie” jako zmianę czyjegoś myślenia lub poglądów, która w przeważającej części pozostawia osobę zasadniczo taką samą. To nie jest chrześcijańskie nawrócenie.

Chrześcijańskie nawrócenie zależy od suwerennego i nadprzyrodzonego działania trójjedynego Boga w życiu ludzi. W nawróceniu, Bóg przenosi ludzi z duchowej śmierci do życia. To sprawia, że brzydzą się tym, co kiedyś kochali, czyli swoim grzechem i buntem przeciwko Bogu oraz sprawia, że zwracają się w ufności do Chrystusa.

Trzy prawdy, które sprawiają, że nawrócenie jest konieczne

Dlaczego to zrozumienie nawrócenia jest absolutnie konieczne? Trzy fundamentalne prawdy leżą u podstaw biblijnego nauczania o nawróceniu i pomagają nam zrozumieć, dlaczego nawrócenie jest tak ważne w Piśmie, teologii i głoszeniu ewangelii.

Pozwolę sobie również podkreślić, że te trzy prawdy są całkowicie ze sobą powiązane. Nie można poprawnie zrozumieć czego Biblia naucza o nawróceniu, jeżeli nie zrozumie się tych prawd. To przypomina nam, że nasze teologiczne przekonania są zależne od siebie nawzajem. Błąd w jednej dziedzinie naszej teologii w znaczącym stopniu wpłynie na inne jej dziedziny. Z pewnością tak właśnie jest w przypadku rozumienia doktryny nawrócenia.

Problem ludzkości

Pierwszą podstawową prawdą, która jest fundamentem nauczania Biblii na temat nawrócenia, jest biblijne zrozumienie problemu ludzkości. Choć istoty ludzkie są stworzone na obraz Boży i dzięki temu mają niewiarygodną wartość i znaczenie, to w Adamie zbuntowaliśmy się przeciwko naszemu Stwórcy i w ten sposób staliśmy się grzesznikami, którzy podlegają Bożemu gniewowi (1Moj 3, Rz 5:12–21).

Kiedy Biblia mówi o grzechu i o ludziach jako grzesznikach, to nie traktuje tego jako coś mało ważnego. To nie jest coś, co możemy naprawić sami: więcej edukacji, lub nawet osobiste postanowienie, aby stać się lepszą osobą. Te powszechne próby i starania lekceważą naturę problemu ludzkości, który Pismo opisuje w sposób bardzo dosadny.

Patrząc na Biblię, grzech jest nie tylko powszechnym problemem, przed którym nikt nie ucieknie ze względu na Adama, jako naszego przedstawiciela w przymierzu (Rz 3:9–12.23, 5:12–21, 1Kor 15:22). To sprawia, że jesteśmy grzesznikami z natury oraz z powodu naszych uczynków (Ef 2:1–3). W Adamie i przez własne wybory, staliśmy się moralnymi buntownikami przeciwko Bogu; rodzimy się na tym świecie jako upadłe stworzenia. Jest to stan, którego nie możemy zmienić własnymi siłami. I niestety jest to również stan, którego sami nie będziemy chcieli zmienić bez działania Bożej suwerennej łaski. Nasz upadek polega na tym, że nie tylko cieszymy się z naszego grzechu i chętnie przeciwstawiamy się Bożemu prawowitemu autorytetowi, ale już sama ta chęć jest dowodem na to, że nie jesteśmy w stanie ocalić siebie samych, ani się zmienić (Rz 8:7). W rezultacie, będziemy osądzeni przez Boga i doświadczymy Jego gniewu (Rz 8:1, Ef 2:1–3) bez względu na to, czy uznajemy tę prawdę, czy nie. Z powodu naszego grzechu jesteśmy winni i będziemy potępieni przez Sędziego Wszechświata (Ez 18:20, Rz 5:12.15–19, Rz 8:1). Pismo opisuje ten stan jako śmierć, zarówno duchową, jak i ostatecznie fizyczną (1Moj 2:16–17, Ef 2:1, Rz 6:23).

Zbawienie, które jest biblijnym lekarstwem na ten problem, odwraca tę tragiczną sytuację. Decydującym momentem tego wybawienia jest nawrócenie.

Przede wszystkim potrzebujemy zbawiciela, który mógłby zapłacić za nasz grzech wobec Boga i zaspokoić Boże sprawiedliwe wymagania w stosunku do nas i stanąć przed Bożym sądem przeciwko nam. Nasz Pan Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, uczynił to dla nas w swoim dziele na krzyżu. Spełnił Boże wymagania wobec nas. Nasz grzech został całkowicie spłacony (Rz 3:21–26, Ga 3:13–14, Kol 2:13–15, Hbr 2:5–18).

Ponadto, potrzebujemy nie tylko zapłaty za nasz grzech, ale także musimy zostać ożywieni z duchowej śmierci, co skutkuje przemianą całej naszej natury (Rz 6:1–23, Ef 1:18–23, 2:4–10). Potrzebujemy, aby trójjedyny Bóg przeniósł nas od śmierci do życia i, za sprawą Bożego Ducha, narodził nas na nowo (Ef 1:3–14, J 3,1–8). Potrzebujemy zmartwychwstania tak, jak nasz przedstawiciel w przymierzu sam powstał z martwych. To sprawi, że będziemy w stanie odwrócić się od naszego grzechu, odrzucić nasz buntu wobec Boga i Jego władzy oraz sprawi w nas pokutę i wiarę w ewangelię (J 3:5, 6:44, 1Kor 2:14).

Podsumowując, nawrócenie jest konieczne, ponieważ jest częścią rozwiązania poważnego problemu ludzkości opisanego w Piśmie Świętym.

Doktryna Boga

Drugą podstawową prawdą, która uzasadnia sens biblijnego nauczania o konieczności nawrócenia, jest biblijne nauczanie o naturze i charakterze Boga. Jak wspomniałem powyżej, te dwie pierwsze prawdy tłumaczą się wzajemnie. Problem ludzkości ma związek z tym, kim jest Bóg Biblii. Nasz problem można prawdziwie dostrzec tylko w świetle Bożego, indywidualnego, prawego i świętego charakteru. Nawrócenie jest konieczne, ponieważ my, grzeszne i zbuntowane stworzenia, nie możemy przebywać w Bożej świętej obecności. Grzech nie tylko sprzeciwił się Bożemu charakterowi, który stanowi moralne prawo wszechświata, ale także oddzielił nas od Bożej obecności przymierza (1Moj 3:21–24, Ef 2:11–18, Hbr 9). My, którzy zostaliśmy stworzeni, aby poznawać Boga i żyć przed Nim jako Jego przedstawiciele, rządząc jako królowie i królowe nad stworzeniem dla Bożej chwały, teraz jesteśmy skazani na doświadczanie Bożego gniewu i potępienia.

Dlatego też nie możemy poznać Boga, który zbawia, jeżeli nie dokona się zadośćuczynienie świętemu charakterowi Boga – który to sam zapewnił ofiarę we własnym Synu (Rz 6, Ef 4:20–24, Kol 3:1–14). Co więcej, samo prawne działanie nie wystarczy (choć deklaracja naszego usprawiedliwienia przed Bogiem jest bardzo ważna), ponieważ zbawienie obejmuje także usunięcie naszego wewnętrznego grzechu i przemianę całej naszej upadłej natury. Stanie się to wtedy, gdy zostaniemy zjednoczeni z Chrystusem przez odnawiające działanie Ducha, które sprawia, że pragniemy odwrócić się od grzechu i odpocząć w dokonanym dziele Chrystusa, naszego Pana.

Innymi słowy, nawrócenie jest absolutnie konieczne, ponieważ Bóg wymaga, aby Jego stworzenia były święte, tak jak On jest święty. Dlatego, aby być z Nim, musimy zostać przyobleczeni w sprawiedliwość Chrystusa, i zostać przemienieni mocą Ducha stając się nowymi stworzeniami w Chrystusie Jezusie (2Kor 5:17–21). Nie jest możliwe, aby ci, którzy noszą w sobie Boży obraz, zostali przywróceni do celu, dla którego zostali stworzeni i cieszyli się wszystkimi dobrodziejstwami nowego stworzenia bez całkowitego spłacenia długu zaciągniętego przez grzech, ponownego zrodzenia się przez Ducha i zjednoczenia z Chrystusem przez wiarę.

Jeśli nie uda nam się pojąć czegoś z Bożej zdumiewającej świętości, Jego doskonałej sprawiedliwości i żądania, aby Jego stworzenia żyły jak posłuszni synowie i nosiciele Jego obrazu, to nigdy nie zrozumiemy, dlaczego nawrócenie jest tak ważne w Piśmie Świętym.

Ponadto, jeśli nie zrozumiemy, że nasze nawrócenie jest możliwe wyłącznie dzięki suwerennemu działaniu Trójjedynego łaskawego Boga, to nigdy nie będziemy w stanie w pełni docenić głębi i szerokości Bożej miłości do nas, Jego ludu.

Nawrócenie wymaga pokuty i wiary, czyli całkowitego zwrócenia się do Boga

Trzecią podstawową prawdą, która pomaga nam zrozumieć nauczanie Biblii na temat nawrócenia, jest to, że dotyczy ono całej naszej osoby, i że ma na nią wpływ. Oznacza to, że w Piśmie nawrócenie obejmuje zarówno odwrócenie się od grzechu (pokuta), jak i zwrócenie się ku Chrystusowi (wiara). Oba te elementy są niezbędne do nawrócenia. Tak więc pokuta i wiara słusznie postrzegane są jako dwie strony tego samego medalu.

Innymi słowy, biblijne nawrócenie nigdy nie jest jedynie intelektualną zmianą patrzenia na życie, która nie powoduje żadnych zmian w życiu danej jednostki. Niestety, w wielu naszych kościołach spotykamy ludzi, którzy twierdzą, że nawrócili się, ale jedynie zgadzają się intelektualnie z ewangelią, ale nie przejawiają żadnych dowodów prawdziwej zmiany w swoim życiu. Pismo wyraźnie uznaje taki rodzaj intelektualnej zgody za fałszywe nawrócenie (Mt 7:21–23). Bóg żąda od człowieka, jako swojego stworzenia, całościowej reakcji wobec Niego. Nasz grzech jest buntem skierowanym przeciwko Bogu, a chrześcijańskie zbawienie jest przemianą całej osoby, dosłownie nowym stworzeniem. Nawrócenie polega na odwróceniu się od grzechu i zwróceniu się do Chrystusa, które obejmuje całą osobę: intelekt, wolę i emocje (Dz 2:37–38, 2Kor 7:10, Hbr 6:1).

Nie wystarczy zrobić kroku w kierunku Jezusa

Nawrócenie nie jest opcjonalne. Ono jest absolutnie konieczne. Nie możemy zrozumieć zbawienia i ewangelii, jeśli nie zrozumiemy dogłębnie czym jest nawrócenie. Chrześcijaństwo nominalne, które szerzy się w naszych kościołach, nie jest biblijnym chrześcijaństwem. Nie wystarczy zrobić kroku w kierunku Jezusa. Musimy doświadczyć Bożej suwerenności i Jego łaskawego działania w naszym życiu. Boga który daje nam nowe życie i, dzięki działaniu Bożego Ducha, sprawia w nas pokutę i wiarę w ewangelię.

Nasze błędne zrozumienie nawrócenia jest często spowodowane naszym błędnym zrozumieniem innych prawd. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest powrót na kolanach do Pisma i modlitwa, aby nasz wielki Bóg ponownie ożywił swój kościół. Aby przez nasze głoszenie ewangelii, mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczęta odwracali się od swoich grzechów i uwierzyli w Chrystusa Jezusa, naszego Pana.

Tłumaczenie: Wierni Słowu
Korekta: Ewangelia w Centrum

Więcej artykułów na ten temat: